Значението на ценностите на демокрацията

Какви са ценностите на демокрацията:

Ценностите на демокрацията са онези качества, които трябва да се приложат на практика във всяка социална група, за да се установи и поддържа ред, прогрес и добри взаимоотношения между индивидите.

Демокрацията е едновременно форма на управление и социална организация, чрез която хората, чрез специални механизми на участие, имат задачата да вземат политически решения, които отговарят на волята и нуждите на общността.

Следователно ценностите на демокрацията са съвкупност от етични и социални ценности, основани на поредица от вярвания, поведение, методи, идеи и политическо разбиране.

По същия начин принципите на демокрацията насърчават нейните ценности, признаване на конституция, човешко достойнство, свобода на мисълта и изразяване, равни права и задължения, ограничаване и контрол на властта и др.

Демокрацията е система на управление, която се основава на принципа на представителство и съжителство на гражданите на една нация.

Както може да се види, тези ценности са преструктурирани с течение на времето по важност и според нуждите на всяка епоха. Тоест те са ценности, които се коригират с течение на времето, за да се адаптират към новите нужди и социалните промени.

Ценностите на демокрацията са част от основата на обществото и неговото непрекъснато функциониране. Чрез тези ценности се търсят алтернативи, които насърчават развитието и участието на гражданите, но ограничават авторитаризма.

Сред ценностите на демокрацията можем да споменем свободата, справедливостта, братството, равенството, участието, плурализма, толерантността, солидарността, уважението, диалога и др.

Вижте също Демокрация.

Най -важните ценности на демокрацията

Ценностите на демокрацията се стремят да подчертаят качествата на индивидите и обществата. Тези ценности, заедно с други, съставляват житейските проекти, които гражданите като цяло желаят да постигнат от система на суверенитет.

Свобода

Свободата е правото, което всички живи същества притежават поради пълноценен живот, за да развиват идеи и проекти, да постигат цели, да практикуват вяра, наред с други, без да се отразяват негативно на хората около нас.

В демокрацията свободата се отразява във възможността да изразява мнения и критики, да бъде част от политическа партия, да упражнява правото на глас, да създава семейство, да учи и да бъде свободен да избира най -добрия вариант на живот сред многообразието.

Братство

В демокрацията братството се насърчава като част от човешките отношения, всички граждани имат еднаква важност и имат същите задължения и права пред закона.

Братството в демокрацията приканва споделянето на мнения и вярвания, без да се обезценяват другите. Различните интереси или мнения, които хората имат, не трябва да бъдат причина за конфронтация, напротив, те трябва да генерират нови и по -добри демократични предложения.

Равенство

Позовава се на правното и политическо равенство, което имат гражданите. Всички членове на обществото, независимо от социалната класа, академичното ниво, пола, религията или политическите тенденции, са равни пред закона.

Равенството се отразява чрез гласуването. Всички хора могат да упражняват правото на глас, защото тяхната политическа и суверенна ценност е еднаква за всички граждани.

Плурализъм

Плурализмът е ценност, която ни кани да приемем различията и да се възползваме от тези най -добри предложения. Това е начин за разпознаване и зачитане на разнообразието във всички аспекти на човешкото същество.

Плурализмът обаче не противоречи на равенството, и двете са важни демократични ценности. Плурализмът ни кани да разпознаем множеството реалности и сложността на обществото. Това е част от свободата и братството.

Участие

Участието е много важна ценност, която се насърчава в новите тенденции на демокрация на участието, това е свързано с това колко трудно е понякога хората да участват в политически дейности или обществени дела, поради липса на време или липса на време. незаинтересованост.

Гражданското участие е от изключително значение, особено в демократична система на управление, в която гражданите избират своите политически представители.

Поради тази причина съвременните демокрации се стремят да бъдат представителни, тоест политиците да изразяват притесненията и нуждите на хората пред правителствените структури, за да чуят гласа на хората.

Диалог

Чрез диалог могат да се прилагат други ценности като уважение и толерантност. Диалогът предполага да знаете как да слушате и да изразявате мнения или предложения по въпрос от общ интерес.

Диалогът включва също така представяне на редица аргументи и заемане на демократична позиция, с която могат да бъдат постигнати споразумения, които са от полза за участващите страни, независимо от различията.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Религия И Духовност Поговорки И Поговорки