Значението на гражданските ценности

Какво представляват гражданските ценности:

Гражданските ценности са набор от поведения, които се считат за положителни за развитието на обществото. Те са признати като цяло от разнообразните социални групи и общности, разпространени по целия свят.

Гражданските ценности трябва да се предават през поколенията, така че развитието на обществото да е непрекъснато, положително и да не се губят или забравят във времето.

С други думи, тези ценности са част от културното наследство на средата, където хората се обучават като отговорни, уважавани и честни граждани. Гражданските ценности носят мир и разбирателство в гражданството.

Ако тези граждански поведения се обезценят и се приемат по -малко положителни позиции, това може да породи безредие, липса на авторитет и дори социален хаос в различни групи или общности.

Оттук и значението на преподаването, предаването и прилагането на граждански ценности, за да се насърчи доброто поведение между личните и социалните отношения.

Гражданските ценности представляват центрирано поведение, пораждат чувство за принадлежност, разбиране на контекста, в който се намираме, и уважение към другите общности.

Може обаче да се случи така, че това, което се смята за гражданска ценност на едно място, не е така на друго, защото не съответства на неговата реалност. Следователно гражданските ценности могат да бъдат класифицирани на универсални и по -специфични.

Следователно значението на гражданските ценности се основава на факта, че те се развиват чрез човешки взаимоотношения и генерират групови или индивидуални връзки, така че те могат да се предават от човек на човек.

Те също така представляват предизвикателството за разбиране и зачитане на културното разнообразие, в което се осъществява комуникация или обмен на информация. От индивидуална гледна точка хората трябва да са наясно със своите действия и поведение. Положителният му ефект ще засегне хората около вас.

Прилагането на гражданските ценности на практика поражда по -малко социално неравенство, по -малко дискриминация, по -голямо включване и по -балансирано и справедливо социално развитие.

Вижте също Универсални стойности.

Примери за граждански ценности

Има различни граждански ценности, които дори са свързани помежду си с други ценности като морални, социални, семейни и други.

По принцип гражданските ценности трябва да насърчават индивидите да бъдат доброволни, отдадени, честни, смели, толерантни, внимателни, наред с други. Някои от основните граждански ценности могат да бъдат изложени чрез примери.

Солидарност

Чрез солидарност хората установяват социални отношения, оказват подкрепа и помощ в труден момент. Солидарността генерира повече актове на подкрепа за бъдещето, укрепва отношенията и приятелствата.

Например, когато в средата на магистралния трафик има човек, който чака някой да му помогне, защото автомобилът му се е повредил. Предоставянето на помощ по това време, било то чрез обаждане или заемане на инструмент, вече е солидарност и граждански акт.

Отговорност

Отнася се за спазване на задълженията или ангажиментите, които човек има. Уважаването на времето и последиците от закъснението или преустановяването на нещо, защото не можете да се съобразявате, е важно.

Хората оценяват отговорността във всички пространства, в които работи, тоест у дома, на работа, в училище, сред приятели и други.

Пример за отговорност е да върнем това, което ни е дал друг заем, може да бъде инструмент, пари, книга, дреха и др. Изпълнете думата да се грижите и да върнете това, което не ни принадлежи.

аз уважавам

Уважението е основна гражданска ценност. Хората трябва да приемат приликите и разликите, които имат с другите, било то в мнения, вярвания, начини на действие и други.

Трябва да се приеме, че всички ние сме уникални същества и оттам да разпознаваме споделеното и кое не, за да може да се установят сърдечни и уважителни отношения.

Например в училище можем да срещнем съученици, с които не споделяме едни и същи вкусове. Не затова обаче трябва да проявявате неуважение или да обезценявате вкусовете на другите.

Скромност

Смирението е гражданска ценност, която кани генерира способността да приемаме себе си и другите такива, каквито са и без разлика. Това е начин да се поучите от грешките и успехите, да търсите общата полза. Не търси интереса и вниманието на другите.

Например смирено приемане, когато загубите в игра, която се игра справедливо и уважително. Поздравете победителя и продължете да се наслаждавате на срещата между приятели.

Справедливост

Правосъдието не отговаря само на съдебната власт на държава или държава. Той също така се отнася до позициите, които хората заемат по отношение на конкретна ситуация.

Това е много важна гражданска ценност, защото в ситуации на разногласия всички участници искат да имат правото и истината в ръцете си. Трябва обаче да бъдете обективни и да вземете най -доброто решение по отношение на общите последици.

Например, ако имам торта, която искам да споделя с група приятели, би било несправедливо и погрешно да отрежа по -големи парчета за най -скъпите си приятели. Следователно всички разфасовки трябва да са с еднакъв размер за всички. Бъдете справедливи и споделяйте по равно.

Равенство

Всички граждани са равни пред закона, ние имаме еднакви задължения и права независимо от пол, етническа принадлежност, произход или вяра. Никой индивид не превъзхожда друг и всички си дължим еднакво уважение.

Например, когато влизаме в заведение за хранене или културно събитие, всички хора трябва да бъдат третирани еднакво, независимо от различията в социалната класа.

Сътрудничество

Стойност, която предполага готовност за сътрудничество и оказване на помощ или подкрепа по време на развитието на дейност. Това е жест на уважение, помощ и доброта.

Например, сътрудничете в социални дейности, за да събирате храна и лекарства за улични животни.

Тагове:  Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации Наука