Значението на полевата работа

Какво е работа на терен:

Теренната работа е част от изследователски проект, при който теорията се пренася в средата, където се прилага или идентифицира.

Теренната работа се отнася и до вида работа, която трябва да се извърши на полето, тоест когато работникът трябва да бъде транспортиран до място, което не е обичайното му място или извън офиса му. Това обикновено се прилага в областта на инженерството, архитектурата или в сферата на социалните науки.

При проучване на пазара теренната работа е част от събирането на необходимите данни за идентифициране на възприятието, което целевата аудитория има за продукта.

Теренна работа, която е част от разследване, е известна още като полево изследване и се състои от наблюдение извън лабораторията или изследване на околната среда, където се генерира хипотезата.

В този смисъл значението на полевата работа се състои в идентифицирането на теорията на мястото, където се разгръща изучаваното явление. По този начин се събира необходимата информация за проверка или генериране на хипотези.

На английски полевата работа се превежда като Работа на терен.

Характеристики на полевата работа

В изследователските проекти теренната работа се характеризира като едно от средствата за получаване на първични източници на информация. Както казва името му, това показва, че изследователят трябва да работи в естествената среда на изучаваното явление.

Теренната работа включва също наблюдение на развитието на неконтролирани променливи или фактори, следователно близки до реалността и качествени.

Тагове:  Поговорки И Поговорки Наука Религия И Духовност