Значението на сексуалното възпроизвеждане

Какво е полово размножаване:

Половото размножаване е процес, осъществяван от растения и животни, често срещан в многоклетъчните организми, с цел да се създадат нови живи същества като потомство.

Две същества участват в половото размножаване, едното женско, а другото мъжко, от които новото живо същество приема генетични и физически характеристики. Следователно той се счита за сложен процес.

Процес на полово размножаване

След сексуално размножаване се генерира ново живо същество, което наследява поредица от характеристики от своите родители и т.н. Това е възможно, защото процесът на полово размножаване започва с мейоза.

Мейозата е специализиран процес на клетъчно делене, от който се получават гамети. Гаметите са половите клетки, тоест яйцеклетките (женски) и сперматозоидите (мъжки), които се осигуряват от всеки от родителите и които съдържат половината от генетичната информация, която новото живо същество ще наследи.

Вижте също:

  • Мейоза
  • Митохондрии.

Сливането на двете гамети е известно като оплождане, от което се създава клетка, наречена зигота.

Зиготата съдържа генетичния материал на двете гамети, които след генетична рекомбинация, ДНК, хомоложните хромозомни последователности се подравняват и се споделя генетична информация. Тоест, ембрионът започва да се развива.

След това се извършват още две клетъчни деления, от които се получават четири дъщерни клетки, които съдържат половината от броя на хромозомите на всяка оригинална клетка и същия брой хромозоми, които имат родителите.

Вижте също Хромозома.

По този начин новото живо същество получава генетична информация и от двамата родители, така че няма да е точно същото за никой от двамата, но ще бъде подобно, дори в случай на две или повече потомства.Тоест новото живо същество е уникално.

Това е известно също като цената на сексуалното размножаване, тъй като новото живо същество получава само 50% от гените от родителите си, от което наследява това, което се счита както за положително, така и за отрицателно, тоест физическа черта, умение, заболяване или синдром, наред с други.

Видове сексуално размножаване

Според морфологичните и функционалните характеристики на гаметите се разграничават два вида полово размножаване.

Анизогамично полово размножаване

Анизогамичното полово размножаване е най -честото и се използва от многоклетъчни организми, тоест растения и животни.

При този вид полово размножаване гаметите могат да се диференцират по тяхната морфология и физиология. Мъжката гамета или микрогамета е малка и подвижна, нарича се сперма. От своя страна женската гамета или макрогамета е голяма и заседнала, нарича се яйцеклетка.

Следователно, анизогамната сексуална репродукция се случва, когато и двете гамети се обединят и рекомбинират своята ДНК, от която се създава ново живо същество с характеристики на своите родители.

Изогамично полово размножаване

Изогамичното полово размножаване е това, което се среща при някои видове нисши гъби, водорасли и протозои. Този вид размножаване се осъществява от едноклетъчни организми.

Основните му характеристики са, че гаметите му имат еднаква морфология, тоест със същия размер и физиология.

Следователно техните гамети не могат да бъдат разграничени като женски или мъжки, но за да се установи разлика, символите (+) или (-) се използват според тяхното поведение.

При този вид размножаване след обединяването на клетките се обменя генетичният материал и се формира новото живо същество.

Тагове:  Технологични Електронни Иновации Изрази-На-Английски Наука