Значението на металургичната промишленост

Какво представлява металургичната промишленост:

Металургичната промишленост е тази, в която се извършват различни дейности, свързани с трансформацията и обработката на метали, с които се произвеждат значителен брой продукти, които се използват в различни области.

Доменните пещи и валцови мелници са част от металургичната промишленост, използвана например за производство на железни и стоманени части, алуминиеви листове, части от превозни средства, кораби, тръби и много други.

Развитието и стабилността на металургичната промишленост са от голямо значение за икономиката на една страна, тъй като съчетават дейности от първичния сектор, като добив на суровини чрез минно дело, и вторичния сектор, като например процесите на трансформация на тези елементи.

В този смисъл металургичната промишленост зависи до голяма степен от получаването на суровини, тоест метали, които са подложени на различни металургични процеси според техните химични свойства и рудите, които имат. Рудите са елементи, от които може да се извлича метал.

Материали, използвани в металургичната промишленост

В металургичната промишленост се използват различни видове материали, като сред най -използваните могат да се посочат следните:

  • Черни метали: желязо, никел, хром и др.
  • Цветни метали: мед, алуминий, цинк (и различните му сплави), олово, сребро, злато и др.
  • Карбиди: волфрам, тантал и др.
  • Пластмасови материали: фенолни смоли, амидни смоли, термопластични смоли, алкинови полиестери и др.
  • Други материали: смазочни материали, фибростъкло, азбест и др.

Производствени процеси

Сред процесите, които се извършват за превръщането на метал в изключително полезен продукт, са следните:

  • Отделянето на метала от ганга.
  • Сплави.
  • Рафинирането, тоест елиминирането на примесите.
  • Физически операции като: раздробяване, смилане, филтриране, центрофугиране, декантиране, дестилация, сушене и др.
  • Химически операции: окисляване, хидрометалургия, излугване и др.

Топенето, рафинирането, валцуването, заваряването, термохимичните обработки и процесите на рециклиране или повторна употреба също могат да бъдат споменати, в зависимост от случая. Можете дори да разграничите други подсектори като например стоманодобивната промишленост.

Тези процеси изискват устойчива и ефективна структура и оборудване, за да ги поддържат в оптимални условия срещу абразивни и корозивни среди, които могат да повлияят на металите.

Тагове:  Наука Религия И Духовност Технологични Електронни Иновации