Значението на социалното включване

Какво е социално включване:

Социалното включване е тенденцията да се даде възможност на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, да имат възможност да участват пълноценно в социалния живот и по този начин да се радват на адекватен стандарт на живот.

Социалното включване е особено загрижено за хора или групи хора, които са в ситуации на лишаване, сегрегация или маргинализация.

Хората или групи от хора в несигурно положение или принадлежащи към особено заклеймена група са особено податливи на изключване, било поради техния произход (принадлежност към определена етническа или религиозна група), пол (мъж или жена), физическо състояние (увреждания) или сексуална ориентация, наред с други неща.

Вижте също Изключване.

Целта на социалното приобщаване е именно цялостно да се подобрят условията на живот на индивидите, да им се предоставят същите образователни, трудови и икономически възможности, на които се радва останалата част от обществото.

Следователно социалното включване означава достъп до образователната и здравната система, възможности за работа, възможност за приличен дом, сигурност на гражданите и т.н.

Накратко, това, което социалното приобщаване се стреми, е всички граждани, независимо от техния произход или състояние, да могат да се възползват напълно от правата си, да развият потенциала си като личности и да се възползват максимално от възможностите да живеят в благополучие.

Вижте също Социално развитие.

Поради тази причина е важно правителствата, в координация с международни организации, като ЮНЕСКО, ООН или Европейския съюз, да създават и прилагат политики и програми, които насърчават социалното приобщаване.

Примери за планове за включване, които понастоящем се практикуват в света, са помощи като стипендии за студенти с ниски доходи, достъп до основни услуги в кварталите, подкрепа за участието на жените в социалния живот, заетост на млади хора, както и обучение в новата информационни и комуникационни технологии, наред с много други неща.

Тагове:  Изрази-На-Английски Поговорки И Поговорки Наука