Значение на включването

Какво е включване:

Приобщаването е отношението, тенденцията или политиката на интегриране на всички хора в обществото, с цел те да могат да участват и да допринесат за него и да се възползват от този процес. Думата като такава идва от латински включително, включително.

Приобщаването се стреми да гарантира, че всички индивиди или социални групи, особено тези, които са в условия на сегрегация или маргинализация, могат да имат същите възможности и възможности да се реализират като индивиди.

Включването е формулирано като решение на проблема с изключването, което е причинено от обстоятелства като бедност, неграмотност, етническа или религиозна сегрегация, наред с други неща.

За някои автори държавата чрез своите институции е органът, който трябва да прилага планове и политики за коригиране на тези ситуации и насърчаване на приобщаването и социалното благосъстояние.

Вижте също Социално подпомагане.

Образователно включване

Образователното приобщаване е концепция за педагогика. В него се посочва, че училището трябва да може да включва всички лица в образователния процес, независимо от тяхното състояние, произход, раса, религия или пол и т.н.

За училищното включване разнообразието е положителна стойност в рамките на училището. Той разбира, че всички сме различни и че, независимо от нашите характеристики (физически, психологически, социални, културни), имаме същото право да получим качествено образование.

Целта на приобщаващото образование е да се постигне индивидуално и социално благополучие на всички субекти, които участват в официалната образователна система.

Вижте също Образователно включване.

Социално включване

Социалното приобщаване е процесът, който дава възможност на хора или групи от хора, подложени на ситуация на социална сегрегация или маргинализация, да участват пълноценно в социалния живот.

Като такова, социалното приобщаване се фокусира върху хора, които са в несигурно положение поради различни обстоятелства, като бедност, произход, пол, физически условия (увреждания), принадлежност към определена етническа група или религия и т.н.

В този смисъл целта на социалното приобщаване е да се подобрят условията на живот на индивидите, които са част от тези групи, и да им се предоставят същите възможности на политическо, образователно, икономическо или финансово ниво и т.н.

Така социалното приобщаване означава възможности за работа, здраве, достойни жилища, образование, сигурност, наред с други неща, за най -уязвимите слоеве от населението.

Вижте също Социално включване.

Включване и изключване

Включването и изключването са противоположни страни на една и съща монета. Изключването е ситуацията на маргинализация или сегрегация, в която се срещат определени групи в обществото, особено етнически, религиозни или расови малцинства.

Изключването се превръща в неблагоприятни условия за достъп до стоки, услуги и ресурси по отношение на други социални групи, които по различни причини са в привилегировано положение.

В този смисъл приобщаването предполага набор от действия, насочени към коригиране на тези проблеми с изключването в обществото. Това предполага интегриране на индивиди, принадлежащи към тези маргинализирани групи, така че те да имат същите права и възможности да се развиват и да водят живота си.

Тагове:  Общ Религия И Духовност Изрази - Популярни