Значението на хетерогенността

Какво е хетерогенност:

Хетерогенността се отнася до група или смес, съставена от няколко различни и визуално различими елемента.

Хетерогенността е донякъде хетерогенна, тоест елементите, които я съставят, са диференцируеми един от друг и образуват от своя страна част от един и същи набор, смес или група.

Във философията принципът на хетерогенността на германеца Имануил Кант (1724-1804) установява, че конкретните концепции трябва да имат нещо общо, което ги обединява в една и съща родова концепция. От своя страна спецификата на всеки елемент трябва да бъде различима.

Могат да се намерят синоними на хетерогенност: разнообразие, сложност, разнообразие, множественост, мултикултурализъм.

Социална хетерогенност

В социологията социалната хетерогенност е термин, използван за обозначаване на обществото като социална група, съставена от хора с различни характеристики, било то социална класа, раса или пол.

Социалната хетерогенност от своя страна предполага културна разлика, наречена културна хетерогенност. В този смисъл приемането, че различните култури са част от една и съща група, която наричаме общество, ни помага за културно многообразие, личностно израстване и взаимно разбиране и разбиране.

Вижте също Културно многообразие.

Структурна хетерогенност

Структурната хетерогенност се отнася до асиметрия и несъответствие в производствената и професионалната област.

В този смисъл чилийският структуралист-икономист Анибал Пинто (1919-1996) предупреждава, че в една и съща група има участници с висока производителност, заедно с тези с ниска производителност, явление, което е особено очевидно в периферните райони.

Генетична хетерогенност

Генетичната хетерогенност показва поредица от сходни фенотипове (физически характеристики), които могат да бъдат определени чрез различни генотипове (биологични характеристики).

Тагове:  Общ Религия И Духовност Изрази - Популярни