9 практически примера за професионална етика

Професионалната етика е набор от правила и принципи, които хората прилагат ежедневно при упражняване на своята професионална дейност.

Тя може да бъде включена в деонтологичен или професионален кодекс или може да бъде съставена от набор от правила, съобразени с морала и правилната процедура на дадено общество.

Професионалната етика е особено важна, когато възникнат конфликти между развитието на работа или дейност, собствените интереси или тези на трети страни и личната етична съвест на индивида.

Вижте повече за Професионална етика.

Професионална компетентност

От етична гледна точка е изключително важно човек, който упражнява професията си, да притежава необходимите умения за длъжността или функцията, която изпълнява. Професионалистът не трябва да кандидатства или да поема задачи или задачи, за които няма знания, опит или подходяща подготовка. Психолог например не може да практикува адвокат.

Вижте също Конкуренция.

Отговорно боравене с информация

Информацията, до която имате достъп поради позицията или изпълняваната функция, трябва да се обработва с максимална дискреция от професионалиста, или пред служителите на компанията, или пред всички тези лица, които са извън нея. Понякога има поверителна информация, която може да засегне или да увреди интересите на самата компания, следователно добрият професионалист ще бъде дискретен и ще действа според отговорностите на тяхната роля.

Професионална тайна

Информацията, която човек управлява поради съображения за упражняване на своята професия, трябва да се пази с усърдие и предпазливост, тъй като е защитена и защитена от закона в рамките на така наречената професионална тайна. Пример за това са лекари, психолози или адвокати.

Уважение сред колегите

Уважението сред колегите е от съществено значение при упражняването на всяка професия. Добрият професионалист не трябва да дискредитира, обижда, дразни или подвежда собствените си колеги или други професионалисти. Когато изразявате себе си за това, трябва да го направите с уважение и внимание.

Включването като ежедневна практика

При упражняването на нашата професия трябва да се занимаваме с всички видове хора (служители, шефове, колеги, инвеститори, клиенти и т.н.), с различен етнически или социален произход, с различна възраст и степен на обучение, с различни религиозни убеждения или лични опции .. Следователно трябва да гарантираме, че нашите действия и решения от професионален характер не са обект на никакъв вид предразсъдъци от този тип (дискриминация, сегрегация, изключване и т.н.), които могат да подкопаят човешкото достойнство на дадена личност.

Финансова етика

Финансовата информация за компания, бизнес или транзакция и нейното отговорно управление са от съществено значение за професионалистите. Фалшифицирането на финансови данни, както нагоре, така и надолу, както и използването на поверителна информация за получаване на ползи на пазара, са все наказуеми поведения, които трябва да се избягват.

Честно поведение

При изпълнението на нашите функции ние винаги ще имаме достъп до информация, контакти, влияния или ресурси. Неетичното използване на някое от тези средства може да доведе до корумпирано или нечестно поведение, като например боравене с чужди пари, манипулиране на хора, информация или данни, кражба и измама, поведение, всички те, със сериозни правни последици.

Вижте също Честност.

Социална отговорност

Професионалистът трябва да отхвърли всяка задача или предоставяне на услуги, когато знае, че те могат да бъдат използвани по начин, който е в ущърб на интересите на други хора, групи, институции или общности. Нещо повече, дейността на даден бизнес може да повлияе негативно на живота на една общност. В тези случаи е най -добре да отхвърлите и, ако е възможно, да докладвате този вид дейност.

Тагове:  Религия И Духовност Поговорки И Поговорки Изрази-На-Английски