5 примера за равенство в обществото

Равенството в обществото гарантира правото на всеки гражданин, независимо от неговия социален клас, местожителство, пол, раса или религия, да изисква същото отношение, същите възможности и същите задължения в една и съща ситуация.

Равенството в обществото или социалното равенство е неразделна част от социалната справедливост.

Неговата функция е да се намесва в ситуации или фактори, които причиняват дискриминация, нетолерантност и неравенство, за да се избегне повторение на грешките на несправедливостта в историята на човечеството, като робство или ксенофобия.

Всеобщо избирателно право

Всеобщото избирателно право е правото на глас за всички пълнолетни граждани на дадена държава и е пример за равенство в обществото, тъй като позволява на всеки индивид да бъде част от политическия процес на страната, към която принадлежи, в основата на цялата демокрация .

Вижте също Избирателно право.

Право на здраве

Здравето е основно човешко право, което е включено в правото на живот. Здравето за всички е пример за равни условия за гражданите на едно общество.

Вижте също Правата на човека.

Права на образование

Достъпът до образователна система за всички е пример за равенство в едно общество. Образованието е основно право на всеки индивид, тъй като е необходимо за свободата на мисълта и придобиването на основни умения за създаване на социално-афективно благосъстояние.

Свобода на словото

Правото да се изразяваш свободно, без да бъдеш подлаган на цензура от натиск от страна на органите на властта, е пример за равенство в обществото.

Свободата на изразяване никога не може да бъде отказана поради причини на дискриминация или цензура. Равното изразяване защитава разнообразието и толерантността, важни ценности за едно общество.

Достъп до правосъдие

Равният достъп на всички граждани до правото на закрила е пример за равенство в едно общество.

Например създаването на организации за защита на потребителите е начин, по който страните, участващи в търговска сделка, могат да имат равенство по отношение на правата и защитата.

Тагове:  Изрази-На-Английски Общ Изрази - Популярни